Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

 

PRZEZROCZYSTE OPAKOWANIA

Wyjaśnia to także ów coraz silniejszy nawyk unowocześniania lub zmieniania opakowań, które niegdyś były zapro­jektowane na dziesięciolecia; sama tradycja nie stanowi już bowiem prawie żadnego argumentu reklamowego. Opakowania przezroczyste dla wyrobów mających atrakcyjny wygląd lub takich, które chce się sprawdzać bez otwierania opakowania stanowią wielki krok naprzód. Przejrzyste opakowanie jest niewskazane dla produktów niepozornych, które zyskują atrakcyjny wygląd dopiero w wyniku dal­szej obróbki. Niewidzialny towar wymaga więc opakowania, które będzie go dobrze reprezento­wać. Nabywca często ocenia opakowanie i towar jako jedność i o zawartości wnioskuje z opakowa­nia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W AUTOMATACH

W automatach, które u nas także upowszechniają się coraz bardziej, opakowanie musi oddziaływać na najmniejszej przestrzeni. Opakowania przecho­dzą próbę ogniową już w ocenie kupca hurtownika, który dany towar przyjmuje lub nie do wąskiego asortymentu produktów sprzedawanych w automa­tach. Przykładem mogą tu być papierosy, które charakteryzują się na ogół dobrymi opakowaniami, gdyż projektanci mają już w tym zakresie do­świadczenie; ograniczają się zwykle do nazwy, zna­ku firmowego i ciekawego zestawienia kolorów. Dobrze skomponowane opakowanie charakteryzu­je przede wszystkim zwięzłość i najskuteczniejsza forma podania, a więc jasny i wpadający w oko po­dział płaszczyzn, łatwo zauważalny i łatwo zapada­jący w podświadomość każdego nabywcy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

REPRODUKCJE OBRAZOWE

Produktom takim pomagają ich reprodukcje obrazowe. Zdjęcie na opakowaniu sta­nowi oczywiście tylko środek pomocniczy, gdyż ani
retusz, ani druk nie osiągną nigdy {ze względu na brak trzeciego wymiaru) obrazowego i plastyczne­go przedstawienia zawartości. Częste dążenie do uzyskania „naturalnego wyglądu” w wyniku odpo­wiedniego opracowania negatywu bywa nieraz tak nadużywane, że poszkodowany zostaje przez to sam towar, np. intensywność kolorów przewyższa naj­częściej zawartość; można to stwierdzić przy mro­żonkach, konserwach jarzynowych i konfiturach. Ta „ładność” kolorowego opakowania powoduje jednak, że coraz więcej przedsiębiorstw przechodzi do pokazywania swych produktów w postaci „pod­robionej”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OKRES PREZENTACJI

Poza tym w przeciwieństwie do fotografii, która ma tylko jed­ną możliwość pokazania towaru w postaci realnej lub podrobionej, grafika może objaśniać, rozjaś­niać, obrazować rzeczowo lub dowcipnie, zależnie od wymogów przedmiotu.Im krótszy jest okres prezentacji opakowania, tym zwięźlej, silniej i jednoznaczniej powinno ono od­działywać. Rzut oka powinien wystarczyć, aby przyciągnąć wzrok i wywołać decyzję kupna. Je­żeli reprodukcja towaru znajduje się na stronie eksponowanej, to musi być zwięzła stenograficznie. Jeżeli natomiast chce się obok niej zamieścić bliż­sze informacje o zawartości opakowania i jej zasto­sowaniu, reprodukcję należy umieścić na stronie bocznej, gdzie jest miejsce na narrację. Jeżeli dys­ponujemy tylko małą powierzchnią opakowania, to rysunek, mogący ukazać motyw w sposób skon­centrowany, przewyższa znacznie fotografię.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OKREŚLONE MINIMUM

Zdję­cie potrzebuje pewnego określonego minimum po­wierzchni, aby mogło właściwie oddziaływać. Ko­lorowe reprodukcje produktów przed i podczas przerabiania oraz już gotowe na półmisku, zamiesz­czane w ogłoszeniach pism ilustrowanych o dobrej jakości druku, są niedoścignione w swej sile rekla­mowej. Przy dużym — najczęściej przez format opakowania uwarunkowanym zmniejszeniu — są jednak złymi propagatorami. Grafika ma znacznie lepsze i różnorodniejsze możliwości wspomagania towaru: w sposób naturalistyczny, plakatowy, ze szczyptą humoru, w sposób stylizowany lub nawet abstrakcyjny, lecz zawsze z tą szczególną atmosfe­rą, która jest właściwa produktowi i doprowadza do decyzji kupna. Projektowanie opakowań należy, podobnie jak projektowanie znaków ochronnych, do zadań grafiki użytkowej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

KOMPOZYCJA WSZYSTKICH ELEMENTÓW

Kompozycja wszystkich tych elementów jest zada­niem wykonawcy makiet. Przy sporządzaniu szki­cu istotne jest, aby pracę tę wykonywać możliwie nie na płaszczyźnie, lecz od początku w trzech wy­miarach, aby uzyskać lepszy pogląd na skuteczność reklamy. Z tego też względu od projektanta opa­kowań wymaga się zawsze projektów w postaci ostatecznej.Znaczenie opakowania rośnie z dnia na dzień. Abstrahując od opakowań i etykiet dla rzeczy dy­ktowanych modą, towarów sezonowych, krótko­trwałych i okazjonalnych podarunków, stały się one stabilne reklamowo i wizualnie. Nie wyklucza to jednak korygowania błędów, obojętnie czy wy­wołanych objawami „starzenia się” opakowania, czy też nieodpowiednim zastosowaniem. We wszystkich branżach istnieją przykłady na to, że intensywność popytu na towary zwielokrotniła się po zmianie opakowania.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PROJEKTANT PROSPEKTÓW TURYSTYCZNYCH

Istotnym środkiem reklamy turystycznej jest pro­spekt, stwarzający wiele możliwości pod względem ukształtowania obrazowego i tekstowego oraz for­matu. Preferowany jest format folderowy 9,9X21 cm oraz podwójny format folderowy 19,8X21 cm. Stronica tutułowa i ostatnia są zazwyczaj kompo­nowane przez grafika lub zajęte przez kolorowe zdjęcia przedstawiające jak najkorzystniej rekla­mowane miejsca turystyczne.Projektant prospektów turystycznych co roku od nowa zachęca do podróżowania, dlatego ważne jest znajdowanie wciąż nowych, skutecznych koncepcji lub też odmienne przedstawianie wcześniej zna­lezionych. Obok prospektu zasadniczego, zawiera­jącego wszystkie niezbędne dla zainteresowanej osoby informacje, istnieją prospekty specjalne, po­dające szczegóły z jakiegoś terenu turystycznego, np. dane o imprezach, zabytkach, teatrach, mu­zeach, ludowych osobliwościach, targach, wysta­wach i gastronomii.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PLAKAT

Plakat był zawsze najatrakcyjniejszym środkiem reklamy. Reprezentuje on ogół reklamy, chociaż nie oferuje już tak często ani tak intensywnie jak dawniej jakiegoś produktu lub pomysłu. Wychodzi naprzeciw człowiekowi na ulicy i spełnia w ten sposób obok swego właściwego zadania reklamowe­go także zadanie estetyczno-etyczne, przede wszystkim wobec tych ludzi, którzy nie odnajdują drogi do sztuki przez duże S. Zbiorową ekspozycję plakatów — oczywiście dobrą, chociaż niestety dość rzadką — nazywa się słusznie galerią uliczną. Pla­kat wielkoformatowy, przede wszystkim przy dro­gach i na parkanach obok budów, reklama na ścia­nach domów i reklama świetlna są możliwościami reklamowymi kształtowanymi na tej samej zasa­dzie co plakat.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

EKSPONOWANIE PLAKATU

Plakat eksponowany we wnętrzach reprezentuje tendencje raczej ilustracyjne, ponieważ widz może go oglądać z bliska i zazwyczaj dłu­żej. Do plakatów zalicza się niesłusznie także ogło­szenia teatrów, kin, galerii wystawowych, wyko­nane w formacie plakatu, które bogate w tekst wyglądają niby powiększone inseraty. Dzięki du­żym typograficznym możliwościom kompozycyj­nym stały się one ulubionymi formami ekspery­mentowania dla nowoczesnej grafiki. Zredukowane do czerni i bieli zdjęcia znalazły tu ze względu na swe plakatowe działanie wielu entuzjastycznych zwolenników. Plakat, jeżeli jest komponowany głównie za pomo­cą zdjęcia, rysunku i koloru nie mieści się w kręgu zadań projektanta makiet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn