Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

Witaj na blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Wilczewski i na codzień pracuje w marketingu. Jestem pozycjonerem oraz copywriterem w jednej z Warszawskich agencji reklamy. Na moim blogu nauczę cię jak dobrze wypozycjonować i rozreklamować swój serwis.
Zapraszam do czytania !

 

NAJINTENSYWNIEJSZE REKLAMY

Wizualna część brand image opiera się na nazwie i jej optycznym prze­kładzie w znaku literowym lub obrazowym. Znak fabryczny wiąże ze sobą wszystkie wypowiedzi re­klamowe danego przedsiębiorstwa, a więc przede wszystkim on utrwala oblicze firmy. Dlatego też słusznie pojawia się na blankietach firmowych, opakowaniach, w ogłoszeniach, katalogach, pro­spektach, plakatach i filmach reklamowych, nie może też brakować go na zabudowaniach fabrycz­nych, wozach transportowych, w sklepach i na wszelkiego rodzaju targach. Lecz nawet najintensywniej reklamowany znak firmowy sam nie może powiązać w jedną całość różnorodnych możliwości reklamy

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WIELKIE KONCERNY

Wielkie koncerny chemiczne na przykład dostarczają surowce i półfabrykaty od­biorcom zbiorowym, przeciwnie zaś gotowe wyro­by — indywidualnym nabywcom, handlowi, spół­dzielniom, lekarzom i konsumentom wszelkich krę­gów społecznych i różnych krajów. Jednolity styl reklamowy, mający na celu eksponowanie firmy zamiast towaru, nie ma sensu lub nawet — ze względu na niemożność kontrolowania skojarzeń myślowych — jest szkodliwy, jeżeli ta sama firma wytwarza produkty o sprzecznym zastosowaniu, np. leki i trucizny. Miejsce brand image zajmuje tu product image — obraz produktu, lub częściej rodziny produktów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

DOPASOWANE DO WYOBRAŹNI ODBIORCÓW

Znalezienie jednolitej i dostosowanej do wyobra­żeń odbiorców reklamy i prezentowanie w ten sposób możliwej do ogarnięcia ilości towarów po­dobnego rodzaju jest prostsze i celniejsze niż kon­cepcja, że powinna ona odpowiadać różnorodnym wymogom produktów tej samej grupy. Należy tu wziąć pod uwagę, że przy zmianach w ramach jed­nej grupy produktów nawet nabywca o nieugrun- towanych upodobaniach i kuszony przez inne ofer­ty, pozostanie wierny wyrobom tej firmy, w asor­tymencie której znajdzie rzeczy znane sobie z po­dobnego sposobu podania innego produktu, tzn. je­żeli ponownie rozpozna cechy pozytywnie już oce­nione przy innym wyrobie tej samej firmy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WKŁADKI CENNIKÓW

Jedyną wskazówkę można podać odnośnie ustalania formatu katalogu: oblicza się go na podstawie wielkości ilustracji i ta­bel. Najczęściej przyjmuje ^ię pionowy lub pozio­my format A4. Niekiedy spotyka się formaty nie­typowe, ale wydają się one być dyktowane bar­dziej modą niż koniecznością. Katalogi powinny być nowoczesne, lecz nie poddane jakiemuś mod­nemu prądowi. Katalog, który będzie używany jeszcze po trzech latach powinien mieć oprawę przeznaczoną nie tyl­ko na jeden sezon. To samo odnosi się do katalo­gów w postaci luźnych kart złączonych w teczki.Wkładki cenników powinny być przytrzymywane przez spinacze; można je ponadto uchronić przed zagubieniem i ułatwić ich używanie, przymocowu­jąc na grzbiecie i zaginając tak aby tekst, ilustracje i cennik mogły być objęte jednym spojrzeniem

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

STOSOWANY MATERIAŁ

Materiał stosowany na oprawę katalogu powinien być mocny i odpowiedni do częstego używania. Często stosowane łączenie spiralami ma tę zaletę, że stronice leżą płasko i mogą być łatwo przewra­cane. Druki takie są jednak niewygodne do usta­wiania na półce bibliotecznej, zwłaszcza gdy chce się ustawić obok siebie większą ich ilość. Na katalogi zaleca się stosować papier bezdrzew- ny i taką technikę druku, która umożliwia składo­wi i ilustracjom możliwie najlepsze działanie. Fa­bryki papieru oferują duży asortyment kolorowych papierów i kartonów. Częściej niż dotychczas po­winno używać się w katalogach barwnych, czasem po obu stronach różnobarwnych, papierów tej sa­mej klasy i struktury — pomagają one przy po­działach i odnajdywaniu indeksów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

USZEREGOWANE SŁUPKI

Uszeregowane słupki, nawarstwione monety i łuki nie są już jedynym środkiem wyrazu w statystyce; dowodzą tego żywe, przekonujące i naukowo praw­dziwe plansze na wystawach i targach handlowych. Tabele o kolorowym podkładzie zwiększają przej­rzystość i czytelność. Szczegółowo omówiona zasa­da komponowania kolumn rozkładowych zachowu­je ważność także tutaj, chociaż kompozycja ich zmienia się zależnie od zadania.Katalog, kalendarz i gazetka firmowa są trwałymi środkami reklamy, służą intensyfikacji bezpośred­nich stosunków między producentami i nabywca­mi. Również redagowane na wysokim poziomie czasopisma firmowe oprócz zadania reklamowego służą także utrwalaniu dobrego mienia firmy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OPAKOWANIE I ETYKIETA

W zakresie dóbr konsumpcyjnych opakowanie dawno już wyrosło poza swą funkcję ochronną. Gdy papier pakowy, tubka lub torebka zostały opatrzone nadrukowaną nazwą sprzedawcy deta­licznego stały się — początkowo w skromnych roz­miarach — środkiem reklamy. Gdy rynek stał się większy i regionalni wytwórcy poszerzyli swój ob­szar zbytu, zaczęli umieszczać na opakowaniach nazwę wytwórcy, aby swe produkty wyłączyć z anonimowości rosnącej podaży.Nabywca poznaje produkt po jego szacie; gwaran­cję, że otrzyma się żądany gatunek daje opakowa­nie. Opakowanie stało się więc środkiem reklamy, który poza ochroną zawartości spełnia ważne za­danie reklamowe, wyraźnie oznaczając dany pro­dukt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRZEDSTAWICIEL ZAWARTOŚCI

W wielu przypadkach opakowanie jest jedy­nym środkiem reklamy producenta, rezygnującego z innych możliwości reklamowych, które pozosta­wia handlowi.W przeciwieństwie do wszystkich innych środków reklamy opakowanie ma tę zaletę, że jest na miej­scu lub ,,pod ręką” wówczas, gdy chęć nabycia jest najbardziej intensywna. Zachęca także do impul­sywnego kupna przez swój atrakcyjny, przyjemny wygląd, co jest zaletą, której inne przedsięwzięcia reklamowe nie mają prawie wcale lub tylko w ograniczonym stopniu, ponieważ w ich przypadku chęć posiadania dzieli od możliwości kupna zbyt wielki dystans.Opakowanie jest przedstawicielem zawartości, któ­ra często pozostaje niewidoczna aż do momentu użycia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OSTRA WALKA

Powinno więc informować, budzić zaufanie i przedstawiać zawartość jako produkt szczególny. Kto oznacza swój towar — daje mu jakby gwaran­cję na dalszą drogę, kto zostaje anonimowy — ma najczęściej jakiś ważny powód po temu, nie iden­tyfikuje się ze swym wyrobem. Oczywiście, także imiennie nazwany produkt może okazać się niezbyt dobry, lecz zapamiętuje się to jako rzecz ujemną i z pewnością bierze pod uwagę przy dalszych za­kupach. Ostra walka starych i nowych wyrobów o możli­wie duży udział na rynku, wyrobiony smak nabyw­ców oraz masowe wytwarzanie dóbr codziennego użytku spowodowały, że coraz bardziej zacierają się różnice w jakości i cenach produktów tego sa­mego rodzaju.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn