Archive for the Grafika reklamowa Category

PROJEKTANT PROSPEKTÓW TURYSTYCZNYCH

Istotnym środkiem reklamy turystycznej jest pro­spekt, stwarzający wiele możliwości pod względem ukształtowania obrazowego i tekstowego oraz for­matu. Preferowany jest format folderowy 9,9X21 cm oraz podwójny format folderowy 19,8X21 cm. Stronica tutułowa i ostatnia są zazwyczaj kompo­nowane przez grafika lub zajęte przez kolorowe zdjęcia przedstawiające jak najkorzystniej rekla­mowane miejsca turystyczne.Projektant prospektów turystycznych co roku od nowa zachęca do podróżowania, dlatego ważne jest znajdowanie wciąż nowych, skutecznych koncepcji lub też odmienne przedstawianie wcześniej zna­lezionych. Obok prospektu zasadniczego, zawiera­jącego wszystkie niezbędne dla zainteresowanej osoby informacje, istnieją prospekty specjalne, po­dające szczegóły z jakiegoś terenu turystycznego, np. dane o imprezach, zabytkach, teatrach, mu­zeach, ludowych osobliwościach, targach, wysta­wach i gastronomii.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PLAKAT

Plakat był zawsze najatrakcyjniejszym środkiem reklamy. Reprezentuje on ogół reklamy, chociaż nie oferuje już tak często ani tak intensywnie jak dawniej jakiegoś produktu lub pomysłu. Wychodzi naprzeciw człowiekowi na ulicy i spełnia w ten sposób obok swego właściwego zadania reklamowe­go także zadanie estetyczno-etyczne, przede wszystkim wobec tych ludzi, którzy nie odnajdują drogi do sztuki przez duże S. Zbiorową ekspozycję plakatów — oczywiście dobrą, chociaż niestety dość rzadką — nazywa się słusznie galerią uliczną. Pla­kat wielkoformatowy, przede wszystkim przy dro­gach i na parkanach obok budów, reklama na ścia­nach domów i reklama świetlna są możliwościami reklamowymi kształtowanymi na tej samej zasa­dzie co plakat.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

EKSPONOWANIE PLAKATU

Plakat eksponowany we wnętrzach reprezentuje tendencje raczej ilustracyjne, ponieważ widz może go oglądać z bliska i zazwyczaj dłu­żej. Do plakatów zalicza się niesłusznie także ogło­szenia teatrów, kin, galerii wystawowych, wyko­nane w formacie plakatu, które bogate w tekst wyglądają niby powiększone inseraty. Dzięki du­żym typograficznym możliwościom kompozycyj­nym stały się one ulubionymi formami ekspery­mentowania dla nowoczesnej grafiki. Zredukowane do czerni i bieli zdjęcia znalazły tu ze względu na swe plakatowe działanie wielu entuzjastycznych zwolenników. Plakat, jeżeli jest komponowany głównie za pomo­cą zdjęcia, rysunku i koloru nie mieści się w kręgu zadań projektanta makiet.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

MAKIETA OPRACOWANA JAKO PROJEKT

Jeżeli jest wykonany ze składu, jak uprzednio wymienione ogłoszenia, projektuje się go według zasad makietowania. Po­szczególne pojęcia odgranicza się tu ostrzej niż w ogłoszeniach białymi płaszczyznami, aby uzyskać silniejsze kontrasty, niezbędne na tablicach i słu­pach ogłoszeniowych.Makieta opracowana jako projekt do realizacji mo­że być wykonana w formie druku za pomocą trzech technik: druku wypukłego, płaskiego lub wklęsłego. Wybór jednej z trzech wymienionych technik zależy w każdym poszczególnym przypad­ku od projektu, zadania, formatu, wysokości na­kładu i wymagań zleceniodawcy. Wyboru tego na­leży dokonać przed rozpoczęciem pracy nad makie­tą, gdyż technika druku musi być brana pod uwa­gę już we wstępnym projekcie.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

DRUK TYPOGRAFICZNY

Druk typograficzny, a więc druk z odlewanych czcionek jest najstarszą i najbardziej powszechną od czasów Gutenberga techniką poligraficzną. Czcionki składa się ręcznie lub maszynowo. Przy składzie ręcznym czcionki składa się w poszczegól­ne słowa, które układa się w wiersze w wierszow­niku (winkielaku) mieszczącym kilka wierszy każ­dej znormalizowanej długości. Gdy wierszownik jest pełny, wiersze z niego przenosi się na organek. Z tak zestawionych szpalt, zawierających zwykle po kilkadziesiąt wierszy robi się odbitki na prasie ręcznej. Odbitki te służą korektorom oraz zlecenio­dawcy do wprowadzania poprawek. Po drugiej ko­rekcie przygotowuje się ostatecznie skład do dru­ku; przełamuje się go na kolumny, a przy drukach akcydensowych zestawia wraz z ilustracjami w for­mę drukową.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

DRUK DZIEŁOWY

Przy pracach bardziej skomplikowa­nych z odbitek korektowych i odbitek ilustracji do łamania wykleja się makietę. Skład gładki, tzw. solut i gazetowy jest dziś wyko­nywany prawie wyłącznie na maszynach odlewa­jących albo całe wiersze (linotyp, intertyp, typo- graf), albo pojedyncze litery (monotyp). W przeci­wieństwie do tego skład akcydensowy jest jeszcze w dużej mierze dziełem zecera pracującego ręcz­nie. Podczas gdy do składu gładkiego wystarcza niewiele krojów pism i ich garniturów, skład akcy­densowy wymaga często nowych i nietypowych form pisma, bardziej zróżnicowanych w wyrazie. Najnowsze konstrukcje maszyn wykonują skład metodą fotograficzną.Chęć całkowitego wyelimi­nowania składów zecerskich odlewanych ze stopu drukarskiego, czyli tzw. składów gorących oraz du­ży rozwój druku płaskiego (offsetu) i wklęsłego (rotograwiury) zwróciły uwagę konstruktorów na możliwość zastosowania fotografii jako techniki po­mocniczej przy reprodukowaniu tekstów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PRZEWAGA FOTOSKŁADU

Przewaga fotoskładu, tzw. składu zimnego, nad klasycznym składem zecerskim polega przede wszystkim na szybkości otrzymywania błon foto­graficznych z wyświetlonym tekstem oraz możli­wości łatwego zmniejszania lub zwiększania wiel­kości pisma metodą przefotografowywania. W ma­szynach do fotoskładu miejsce urządzenia odlewa­jącego zajęło urządzenie fotografujące całe wier­sze złożone z matryc poszczególnych liter i zna­ków. Po sfotografowaniu wiersza błona w aparacie fotografującym przesuwa się automatycznie o jed­no miejsce i jest gotowa do sfotografowania na­stępnego wiersza, a matryce wracają do magazynu matryc. Korekta tekstów na filmach następuje przez wycięcie wiersza z błędem i wklejenie na to miejsce nowego. Tekst wyświetlony na filmie mo­że być użyty od razu do montażu offsetowego lub rotograwiurowego, albo przekopiowany na blachy cynkowe lub płytki z tworzyw sztucznych, które po wytrwaniu nadają się do druku wypukłego.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

DLA AGENCJI REKLAMOWYCH

Dla agencji reklamowych, grafików i projektantów makiet konstruuje się maszyny tego typu, lecz w prostszej postaci jako tzw. kopiarki. Zamiast poje­dynczych matryc mają one całe alfabety, umiesz­czone na płycie lub szklanej szybie.Typograficzne maszyny drukujące można podzie­lić na cztery typy: prasy ręczne, maszyny docisko­we, maszyny arkuszowe cylindryczne i maszyny rotacyjne.Prasa ręczna, na której Gutenberg i jego następcy aż po XIX w. drukowali swe mistrzowskie dzieła, służy dziś prawie wyłącznie do wykonywania od­bitek korektowych. Istnieją jednak stowarzyszenia bibliofilskie, zlecające prywatne wykonanie swych druków na prasach ręcznych, przy czym uzyskuje się niekiedy znakomite wyniki estetyczne i dru- karsko-techniczne.Maszyny dociskowe, podobnie jak prasa ręczna,  pracują na zasadzie docisku dwóch płaszczyzn

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

TRWAŁY FUNDAMENT METALOWY Z FORMĄ DRUKOWĄ

Trwały fundament metalowy z formą drukową jest tu ustawiony pionowo, a farba drukarska rozpro­wadzana na niej wałkami rozcierającymi. Płaska płyta dociska papier do formy, a następnie cofa się z powrotem w prawie pionowe położenie. W tym czasie zadrukowany arkusz papieru zostaje wymie­niony na czysty. Wiele maszyn dociskowych jest zaopatrzonych w samonakładak arkuszy papieru, umożliwiający wykonywanie do 2500 odbitek na godzinę. Maszyny dociskowe o największym z mo­żliwych formatów (ok. 40X60 cm) nadają się do wykonywania blankietów firmowych, małych pla­katów, trój- i czterobarwnych reklam na foliach metalizowanych lub z tworzyw sztucznych. Arkuszowe maszyny cylindryczne pracują na za­sadzie docisku cylindra do płaszczyzny formy dru­kowej.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.