Archive for the Grafika reklamowa Category

OPAKOWANIE I ETYKIETA

W zakresie dóbr konsumpcyjnych opakowanie dawno już wyrosło poza swą funkcję ochronną. Gdy papier pakowy, tubka lub torebka zostały opatrzone nadrukowaną nazwą sprzedawcy deta­licznego stały się — początkowo w skromnych roz­miarach — środkiem reklamy. Gdy rynek stał się większy i regionalni wytwórcy poszerzyli swój ob­szar zbytu, zaczęli umieszczać na opakowaniach nazwę wytwórcy, aby swe produkty wyłączyć z anonimowości rosnącej podaży.Nabywca poznaje produkt po jego szacie; gwaran­cję, że otrzyma się żądany gatunek daje opakowa­nie. Opakowanie stało się więc środkiem reklamy, który poza ochroną zawartości spełnia ważne za­danie reklamowe, wyraźnie oznaczając dany pro­dukt.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PRZEDSTAWICIEL ZAWARTOŚCI

W wielu przypadkach opakowanie jest jedy­nym środkiem reklamy producenta, rezygnującego z innych możliwości reklamowych, które pozosta­wia handlowi.W przeciwieństwie do wszystkich innych środków reklamy opakowanie ma tę zaletę, że jest na miej­scu lub ,,pod ręką” wówczas, gdy chęć nabycia jest najbardziej intensywna. Zachęca także do impul­sywnego kupna przez swój atrakcyjny, przyjemny wygląd, co jest zaletą, której inne przedsięwzięcia reklamowe nie mają prawie wcale lub tylko w ograniczonym stopniu, ponieważ w ich przypadku chęć posiadania dzieli od możliwości kupna zbyt wielki dystans.Opakowanie jest przedstawicielem zawartości, któ­ra często pozostaje niewidoczna aż do momentu użycia.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

OSTRA WALKA

Powinno więc informować, budzić zaufanie i przedstawiać zawartość jako produkt szczególny. Kto oznacza swój towar — daje mu jakby gwaran­cję na dalszą drogę, kto zostaje anonimowy — ma najczęściej jakiś ważny powód po temu, nie iden­tyfikuje się ze swym wyrobem. Oczywiście, także imiennie nazwany produkt może okazać się niezbyt dobry, lecz zapamiętuje się to jako rzecz ujemną i z pewnością bierze pod uwagę przy dalszych za­kupach. Ostra walka starych i nowych wyrobów o możli­wie duży udział na rynku, wyrobiony smak nabyw­ców oraz masowe wytwarzanie dóbr codziennego użytku spowodowały, że coraz bardziej zacierają się różnice w jakości i cenach produktów tego sa­mego rodzaju.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PRZEZROCZYSTE OPAKOWANIA

Wyjaśnia to także ów coraz silniejszy nawyk unowocześniania lub zmieniania opakowań, które niegdyś były zapro­jektowane na dziesięciolecia; sama tradycja nie stanowi już bowiem prawie żadnego argumentu reklamowego. Opakowania przezroczyste dla wyrobów mających atrakcyjny wygląd lub takich, które chce się sprawdzać bez otwierania opakowania stanowią wielki krok naprzód. Przejrzyste opakowanie jest niewskazane dla produktów niepozornych, które zyskują atrakcyjny wygląd dopiero w wyniku dal­szej obróbki. Niewidzialny towar wymaga więc opakowania, które będzie go dobrze reprezento­wać. Nabywca często ocenia opakowanie i towar jako jedność i o zawartości wnioskuje z opakowa­nia.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

W AUTOMATACH

W automatach, które u nas także upowszechniają się coraz bardziej, opakowanie musi oddziaływać na najmniejszej przestrzeni. Opakowania przecho­dzą próbę ogniową już w ocenie kupca hurtownika, który dany towar przyjmuje lub nie do wąskiego asortymentu produktów sprzedawanych w automa­tach. Przykładem mogą tu być papierosy, które charakteryzują się na ogół dobrymi opakowaniami, gdyż projektanci mają już w tym zakresie do­świadczenie; ograniczają się zwykle do nazwy, zna­ku firmowego i ciekawego zestawienia kolorów. Dobrze skomponowane opakowanie charakteryzu­je przede wszystkim zwięzłość i najskuteczniejsza forma podania, a więc jasny i wpadający w oko po­dział płaszczyzn, łatwo zauważalny i łatwo zapada­jący w podświadomość każdego nabywcy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

REPRODUKCJE OBRAZOWE

Produktom takim pomagają ich reprodukcje obrazowe. Zdjęcie na opakowaniu sta­nowi oczywiście tylko środek pomocniczy, gdyż ani
retusz, ani druk nie osiągną nigdy {ze względu na brak trzeciego wymiaru) obrazowego i plastyczne­go przedstawienia zawartości. Częste dążenie do uzyskania „naturalnego wyglądu” w wyniku odpo­wiedniego opracowania negatywu bywa nieraz tak nadużywane, że poszkodowany zostaje przez to sam towar, np. intensywność kolorów przewyższa naj­częściej zawartość; można to stwierdzić przy mro­żonkach, konserwach jarzynowych i konfiturach. Ta „ładność” kolorowego opakowania powoduje jednak, że coraz więcej przedsiębiorstw przechodzi do pokazywania swych produktów w postaci „pod­robionej”.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

OKRES PREZENTACJI

Poza tym w przeciwieństwie do fotografii, która ma tylko jed­ną możliwość pokazania towaru w postaci realnej lub podrobionej, grafika może objaśniać, rozjaś­niać, obrazować rzeczowo lub dowcipnie, zależnie od wymogów przedmiotu.Im krótszy jest okres prezentacji opakowania, tym zwięźlej, silniej i jednoznaczniej powinno ono od­działywać. Rzut oka powinien wystarczyć, aby przyciągnąć wzrok i wywołać decyzję kupna. Je­żeli reprodukcja towaru znajduje się na stronie eksponowanej, to musi być zwięzła stenograficznie. Jeżeli natomiast chce się obok niej zamieścić bliż­sze informacje o zawartości opakowania i jej zasto­sowaniu, reprodukcję należy umieścić na stronie bocznej, gdzie jest miejsce na narrację. Jeżeli dys­ponujemy tylko małą powierzchnią opakowania, to rysunek, mogący ukazać motyw w sposób skon­centrowany, przewyższa znacznie fotografię.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

OKREŚLONE MINIMUM

Zdję­cie potrzebuje pewnego określonego minimum po­wierzchni, aby mogło właściwie oddziaływać. Ko­lorowe reprodukcje produktów przed i podczas przerabiania oraz już gotowe na półmisku, zamiesz­czane w ogłoszeniach pism ilustrowanych o dobrej jakości druku, są niedoścignione w swej sile rekla­mowej. Przy dużym — najczęściej przez format opakowania uwarunkowanym zmniejszeniu — są jednak złymi propagatorami. Grafika ma znacznie lepsze i różnorodniejsze możliwości wspomagania towaru: w sposób naturalistyczny, plakatowy, ze szczyptą humoru, w sposób stylizowany lub nawet abstrakcyjny, lecz zawsze z tą szczególną atmosfe­rą, która jest właściwa produktowi i doprowadza do decyzji kupna. Projektowanie opakowań należy, podobnie jak projektowanie znaków ochronnych, do zadań grafiki użytkowej.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

KOMPOZYCJA WSZYSTKICH ELEMENTÓW

Kompozycja wszystkich tych elementów jest zada­niem wykonawcy makiet. Przy sporządzaniu szki­cu istotne jest, aby pracę tę wykonywać możliwie nie na płaszczyźnie, lecz od początku w trzech wy­miarach, aby uzyskać lepszy pogląd na skuteczność reklamy. Z tego też względu od projektanta opa­kowań wymaga się zawsze projektów w postaci ostatecznej.Znaczenie opakowania rośnie z dnia na dzień. Abstrahując od opakowań i etykiet dla rzeczy dy­ktowanych modą, towarów sezonowych, krótko­trwałych i okazjonalnych podarunków, stały się one stabilne reklamowo i wizualnie. Nie wyklucza to jednak korygowania błędów, obojętnie czy wy­wołanych objawami „starzenia się” opakowania, czy też nieodpowiednim zastosowaniem. We wszystkich branżach istnieją przykłady na to, że intensywność popytu na towary zwielokrotniła się po zmianie opakowania.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.