Archive for the Grafika reklamowa Category

NIESKOMPLIKOWANE ZNAKI

Nawet nieskomplikowane znaki obrazowe, zapożyczone od geome­trycznych form podstawowych będą coraz trudniej zapamiętywalne, jeżeli będą występowały w nad­miernej ilości. Również tak bardzo popularne skróty tym szybciej się zużyją, im więcej podob­nych brzmień pojawi się na rynku. Któż może już dziś rozróżnić wiele skrótów spotykanych na każ­dym kroku w gospodarce, nauce i polityce? BDA, BDG, BDW, BRD, BGB, DDR, GWA, TWA, EWG, ATV, ITA, ATA, IVW, RKW, RGV, AUA, ZAW, BUMA, MiiBA, owe trzy lub cztery litery można wymienić między sobą, lecz przez to nie zyskają one jednoznaczności.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

ZNACZNA LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW

Nie symbolizują już ducha przedsiębiorstwa, nie dają się też powiązać z nowoczesnymi metodami reklamy. Wiele poważ­nych firm wycofało takie przestarzałe znaki z cen­trum swych poczynań reklamowych, zaczęło je sto­sować oszczędniej, a następnie całkiem wycofało z obiegu. Ich miejsce zajął nowy znak lub nazwa. Niektóre firmy przenosiły środek ciężkości rekla­my ze znaku firmy na opakowanie, czyniąc je sta­łym środkiem reklamy, ponieważ występuje on częściej w miejscu sprzedaży, a poza tym potrafi lepiej argumentować.Znaczna liczba przedsiębiorstw nie chcąc rezygno­wać ze znaków firmowych modernizuje je, stop­niowo dostosowując do współczesnych wymagań.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PLUSY I MINUSY

Tym samym plusy i minusy znaków obra­zowych i literniczych równoważą się. Znak firmowy jako stały element reklamy pozo­stanie zatem przede wszystkim w tych branżach, których towary rozprowadza się stale i szybko, i które muszą wyróżniać się wśród wzrastającej liczby konkurentów. Pociąga to oczywiście za sobą zbyt częste używanie znaku firmowego jako środka reklamy, powodujące zanik powiązania znaku z ja­kością wyrobu. Opracowanie projektu znaku firmowego może być czynnością zespołową tylko w zakresie planowania i wstępnych koncepcji. Nadanie mu ostatecznej formy zależy bowiem wyłącznie od inspiracji arty­stycznej projektującego i umiejętności przedsta­wienia znalezionego rozwiązania w skoncentrowa­nej postaci.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

NAJINTENSYWNIEJSZE REKLAMY

Wizualna część brand image opiera się na nazwie i jej optycznym prze­kładzie w znaku literowym lub obrazowym. Znak fabryczny wiąże ze sobą wszystkie wypowiedzi re­klamowe danego przedsiębiorstwa, a więc przede wszystkim on utrwala oblicze firmy. Dlatego też słusznie pojawia się na blankietach firmowych, opakowaniach, w ogłoszeniach, katalogach, pro­spektach, plakatach i filmach reklamowych, nie może też brakować go na zabudowaniach fabrycz­nych, wozach transportowych, w sklepach i na wszelkiego rodzaju targach. Lecz nawet najintensywniej reklamowany znak firmowy sam nie może powiązać w jedną całość różnorodnych możliwości reklamy

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WIELKIE KONCERNY

Wielkie koncerny chemiczne na przykład dostarczają surowce i półfabrykaty od­biorcom zbiorowym, przeciwnie zaś gotowe wyro­by — indywidualnym nabywcom, handlowi, spół­dzielniom, lekarzom i konsumentom wszelkich krę­gów społecznych i różnych krajów. Jednolity styl reklamowy, mający na celu eksponowanie firmy zamiast towaru, nie ma sensu lub nawet — ze względu na niemożność kontrolowania skojarzeń myślowych — jest szkodliwy, jeżeli ta sama firma wytwarza produkty o sprzecznym zastosowaniu, np. leki i trucizny. Miejsce brand image zajmuje tu product image — obraz produktu, lub częściej rodziny produktów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

DOPASOWANE DO WYOBRAŹNI ODBIORCÓW

Znalezienie jednolitej i dostosowanej do wyobra­żeń odbiorców reklamy i prezentowanie w ten sposób możliwej do ogarnięcia ilości towarów po­dobnego rodzaju jest prostsze i celniejsze niż kon­cepcja, że powinna ona odpowiadać różnorodnym wymogom produktów tej samej grupy. Należy tu wziąć pod uwagę, że przy zmianach w ramach jed­nej grupy produktów nawet nabywca o nieugrun- towanych upodobaniach i kuszony przez inne ofer­ty, pozostanie wierny wyrobom tej firmy, w asor­tymencie której znajdzie rzeczy znane sobie z po­dobnego sposobu podania innego produktu, tzn. je­żeli ponownie rozpozna cechy pozytywnie już oce­nione przy innym wyrobie tej samej firmy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WKŁADKI CENNIKÓW

Jedyną wskazówkę można podać odnośnie ustalania formatu katalogu: oblicza się go na podstawie wielkości ilustracji i ta­bel. Najczęściej przyjmuje ^ię pionowy lub pozio­my format A4. Niekiedy spotyka się formaty nie­typowe, ale wydają się one być dyktowane bar­dziej modą niż koniecznością. Katalogi powinny być nowoczesne, lecz nie poddane jakiemuś mod­nemu prądowi. Katalog, który będzie używany jeszcze po trzech latach powinien mieć oprawę przeznaczoną nie tyl­ko na jeden sezon. To samo odnosi się do katalo­gów w postaci luźnych kart złączonych w teczki.Wkładki cenników powinny być przytrzymywane przez spinacze; można je ponadto uchronić przed zagubieniem i ułatwić ich używanie, przymocowu­jąc na grzbiecie i zaginając tak aby tekst, ilustracje i cennik mogły być objęte jednym spojrzeniem

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

STOSOWANY MATERIAŁ

Materiał stosowany na oprawę katalogu powinien być mocny i odpowiedni do częstego używania. Często stosowane łączenie spiralami ma tę zaletę, że stronice leżą płasko i mogą być łatwo przewra­cane. Druki takie są jednak niewygodne do usta­wiania na półce bibliotecznej, zwłaszcza gdy chce się ustawić obok siebie większą ich ilość. Na katalogi zaleca się stosować papier bezdrzew- ny i taką technikę druku, która umożliwia składo­wi i ilustracjom możliwie najlepsze działanie. Fa­bryki papieru oferują duży asortyment kolorowych papierów i kartonów. Częściej niż dotychczas po­winno używać się w katalogach barwnych, czasem po obu stronach różnobarwnych, papierów tej sa­mej klasy i struktury — pomagają one przy po­działach i odnajdywaniu indeksów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

USZEREGOWANE SŁUPKI

Uszeregowane słupki, nawarstwione monety i łuki nie są już jedynym środkiem wyrazu w statystyce; dowodzą tego żywe, przekonujące i naukowo praw­dziwe plansze na wystawach i targach handlowych. Tabele o kolorowym podkładzie zwiększają przej­rzystość i czytelność. Szczegółowo omówiona zasa­da komponowania kolumn rozkładowych zachowu­je ważność także tutaj, chociaż kompozycja ich zmienia się zależnie od zadania.Katalog, kalendarz i gazetka firmowa są trwałymi środkami reklamy, służą intensyfikacji bezpośred­nich stosunków między producentami i nabywca­mi. Również redagowane na wysokim poziomie czasopisma firmowe oprócz zadania reklamowego służą także utrwalaniu dobrego mienia firmy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.