Archive for the Grafika reklamowa Category

Serwis ekspresów do kawy Warszawa

Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki swojej ulubionej kawy. Dla niektórych jest to wręcz jedyny krok przed wyjściem z domu. Kawa jest naszym lekarstwem na nieprzespaną noc, dzięki któremu będziemy mogli przez cały dzień  bardzo dobrze funkcjonować i wykonywać wszystkie powierzone nam obowiązki w miejscu naszej pracy. Wielu z nas postanawia nawet zainwestować w profesjonalny ekspres do kawy. W ten sposób będziemy mogli mielić wysokiej jakości ziarna, które nie tylko smakują o wiele lepiej, ale również wspaniale nas pobudzają. Warto więc zainwestować w profesjonalny ekspres do kawy, niż kupować codziennie bardzo drogą kawę w kawiarni. Niestety, ale ekspres do kawy, tak samo jak wiele innych sprzętów AGD potrafi się psuć. W takiej sytuacji powinniśmy niezwłocznie znaleźć serwis ekspresów do kawy Warszawa i zanieść do niego nasz ekspres. Najczęściej naprawa naszego serwisu nie będzie trwała długo i już po kilku dniach nasz wspaniały ekspres wróci do nas naprawiony i gotowy do działania.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WAŻNE POCZĄTKI

Jeżeli zachodzi ko­nieczność oddzielenia jakiegoś artykułu od innych tekstów nie tylko nagłówkiem, wystarczy na po­czątku artykułu (a jeśli nie kończy się on u dołu stronicy — także na końcu) linia półgruba biegnąca przez całą jego szerokość. Długie artykuły powin­ny mieć śródtytuły, zwiększające przez podział treści ich przejrzystość. Śródtytuły są korzystne także typograficznie, ponieważ przez zmienne od­stępy można uniknąć wypustek przy niejednako­wych długościach szpalt. Wiele gazet gromadzi początki ważnych artykułów na stronicy tytułowej lub nawet w górnej jej po­łowie i przerzuca rozpoczęte tu teksty na dalsze stronice.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WAŻNE I CIEKAWE

Wiele czasopism, wyróżniających się dobrym ła­maniem osiągnęło pozytywny kompromis między częścią redakcyjną a swymi działami ogłoszeń. Sprawa właściwego zamieszczenia ogłoszeń jest dy­skutowana od bardzo dawna. Ważne i ciekawe ilustracje należy umieszczać zaw­sze w górnej połowie pierwszej stronicy, ponieważ zachęcają one do kupna i czytania (sprzedawca oferuje pisma najczęściej złożone w pół lub nawet z widoczną tylko główką). Z tego względu zdjęcia na stronicy tytułowej, przynajmniej swą istotną częścią, nie powinny schodzić poniżej górnej po­łowy strony.Przewidziane w gazecie fotografie cieniowane po­winny ze względu na gruby 24 lub 30-punktowy raster odpowiadać szczególnym wymogom: muszą być kontrastowe i mieć silne światłocienie.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

ŚRODKI REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ

Jego kształtowanie pozostanie w gestii grafiki użytkowej, lecz może się też spro­wadzić do komponowania opracowanych już ele­mentów, umożliwiających makietującemu, typo- grafowi i fotografikowi samodzielne wypracowanie ^pakowania własnymi środkami. Środkami reklamy bezpośredniej są: prospekt, bro­szura, katalog, list reklamowy, ulotka, cennik, ka­lendarz oraz gazetki firmowe i gazetki dla klien­tów. Do nich dochodzą jeszcze: plakat, który przez silny i dobitny apel ma ugruntować jakąś nazwę, rzecz lub produkt w podświadomości; znak firmo­wy, w który są zaopatrywane wszystkie towary danej firmy i stanowiący symbol nieprzemijającej jakości jakiegoś wytworu; wreszcie wielka grupa blankietów firmowych, które określają oblicze da­nego przedsiębiorstwa.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

KOMPOZYCJA MAKIETY

W jednym ogłosze­niu wystąpić mogą: krótkie hasło reklamujące ja­ko wstęp ogłoszenia, tekst ze swymi różnymi zada­niami i podziałami, dane o firmie, materiał ilustra­cyjny, mogący pełnić funkcję dominującą, samo­dzielną lub ilustrującą, słowny lub obrazowy znak firmowy (do którego trzeba także zaliczyć stale powtarzane hasło reklamujące), kupon i wreszcie de­koracyjny ornament, nadający ogłoszeniu szczegól­ny wyraz lub odróżniający je od konkurencyj­nych. Zewnętrzny wygląd ogłoszenia wynika z zadania i wymagań, jakie ma on spełniać. Forma apelu określa siłę i pozycję każdej poszczególnej części ogłoszenia. Kompozycja makiety ogłoszenia zależy od planu reklamowego; przeważnie najpierw usta­la się myśl przewodnią serii ogłoszeń lub każdego pojedynczego inseratu. Projektant otrzymuje już

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

KTO REKLAMUJE?

Kto reklamuje budyń lub mączkę dla dzieci, potrzebuje łatwo czy­telnego przedstawienia zarówno w ilustracji, jak i w towarzyszących akcesoriach, np. w reprodukcji  opakowania lub tp. Kto reklamuje np. jakiś prepa­rat wśród lekarzy, może posługiwać się abstrak­cyjnym skrótem, licząc na to, że lekarz odczyta graficzną syntezę dokładnie tak samo jak chemicz­ną formułkę preparatu.Ilustracje wspomagają każdą argumentację teks­tową. Większość ludzi chce otrzymywać oferty ilu­strowane, ponieważ nawet dobry tekst nie przema­wia do ich wyobraźni.Hasło reklamujące, obojętnie czy samodzielne, czy wspomagane i uzupełniane przez ilustrację, wyma­ga nie tylko znakomitej formy językowej, lecz tak­że graficznej

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

RYSUNKOWE OPRACOWANIE

Im dłuższy slogan, tym prostsze po­winno być jego rysunkowe opracowanie, ponieważ zwięzłość zwiększa skuteczność oddziaływania. Długie wiersze wersalikowe lub nagromadzenie dziwnych form literowych utrudniają czytelność. Pisma rysowane kontrastują na ogół dobrze ze składem i przez zmienność górnych i dolnych wy­dłużeń oraz przez ruchliwą linię liter są zawsze pełne napięcia, obojętnie czy stoją pionowo czy też są lekko pochyłe, czy są pisane piórem ostrym czy malowane płaskim pędzlem. Tekst następujący po haśle reklamującym jest naj­częściej apelem emocjonalnym, a więc kontynua­cją wstępu. Z tego względu powinien różnić się wielkością i krojem pisma od tekstu informujące­go.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

SKOMPONOWANIE PROJEKTU

Podczas gdy ilustrowanych czasopism i druków reklamowych nie można sobie wyobrazić bez barw, w gazetowym druku rotacyjnym kolor zaczęto sto­sować dość późno, gdyż napotkano tu duże trud­ności techniczne. W wyniku nacisku reklamującej się gospodarki, aby jedno ogłoszenie odróżniało się od drugiego, zaczęto poszukiwać nowych możliwoś­ci także w tej dziedzinie. Obecnie dzięki postępowi w budowie maszyn rotacyjnych możliwy jest druk dodatkowych kolorów ozdabiających, przed dru­kiem podstawowym lub po nim.  Najprostsze jest takie skomponowanie projektu, aby rzeczy ważne, np. hasło reklamujące, podkreślenie lub ramka drukowane były kolorem dodatkowym.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

ZNAKI FIRMWE

Fakt, że coś raz ujrzanego utrwala się lepiej w pa­mięci niż coś raz słyszanego spowodował, że szuka się dla nazwy łatwej do zapamiętania formy wi­zualnej. Znaki firmowe, zarówno literowe jak i obrazowe, nie mogą mylić się ze sobą; powinny na pierwszy rzut oka utkwić w pamięci i zapaść w podświado­mość, aby potem przy określonych skojarzeniach znowu pojawić się w świadomości.Znak firmowy ze swymi różnorodnymi formami wyrazu stał się dzisiaj punktem ciężkości reklamy wizualnej tych przedsiębiorstw, które nazwą gwa­rantują jakość swych produktów. Jest on wizy­tówką instytucji na nowo przekazywaną z każdym przedsięwzięciem firmy; działa w ten sposób inten­sywnie i bezustannie, wypracowując przedsiębior­stwu trwałą pozycję.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.