Archive for the Anatomia telewizji w USA Category

PRZEDSTAWIANE W LEGENDACH

Przedstawione w le­gendach i opowieściach czyny bohaterów były uo­sobieniem owych norm i przyczyniały się do ich wpojenia równie mocno, jeżeli nie mocniej niż ob­serwowane w rzeczywistości czyny dorosłych człon­ków społeczności. Psychologiczne momenty, takie jak identyfikacja z atrakcyjnym bohaterem, były czynnikami ułatwiającymi akceptację symbolicz­nych przedstawień rzeczywistości. *Obecnie do procesu socjalizacji włączyły się- środki przekazu, a zwłaszcza telewizja. Przekazy- .wane’przez telewizję informacje i przedstawiane-fabuły, stały się poważnym konkurentem dla so­cjalizujących treści wpajanych przez szkołę i dom.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

NORMY I SYSTEMY

Normy,  systemy wartości, światopoglądy, ideały .wcielone w bohaterów widowisk fabularnych i niefabularnych świat sportu, gwiazdy rozrywki itp.) stały się atrakcyjną propozycją podawaną w atrakcyjnej formie. Nie ma w tym nic złego, prze­ciwnie, telewizja może być czynnikiem – ułatwia­jącym wychowanie. Dodatni lub ujemny efekt te­go wpływu jest zależny tylko i wyłącznie od ro­dzaju prezentowanych treści i zaszczepionych norm oraz stopnia ich zgodności z rzeczywistością i po­trzebami społecznymi. Treści i normy prawdziwe i pożądane w ramach danego społeczeństwa i jego systemu wartości mogą być wchłaniane ^równie łatwo jak nieprawdziwe i niepożądane.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PRAWIDŁOWOŚĆ DOSTARCZANYCH INFORMACJI

Sprowa­dza  się to  ostatecznie do kwestii dyskutowanej przez teoretyków kultury masowej; – jej domnie­manego szkodliwego społecznie . wpływu. -Jedyną zasadną odpowiedzią może być – stwierdzenie,’ że : sprawą istotną jest, z jakiego systemu społecznego owa kultura wyrasta i -jaki etos  jest w -niej za­warty. Prawidłowość dostarczanych  w ten sposób in­formacji odgrywa zasadniczą rolę w życiu społe­czeństwa. Teoretyk masowej komunikacji H. Las- well stwierdził, że środki przekazu spełniają trzy , ważne społecznie funkcje. Po pierwsze, permanen­tnie przyczyniają się do rozpoznania rzeczywisto­ści, informując na bieżąco o jawiących się możli­wościach działania, i; rysujących się zagrożeniach, na które społeczeństwo powinno zareagować.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

DZIAŁANIE W KORELACJI

Po .drugie, środki przekazu działają na rzecz korela­cji poszczególnych ’ składników społeczeństwa w w procesie efektywnej, zorganizowanej reakcji na otaczającą rzeczywistość. Po trzecie środki przeka­zu pomagają w przekazy waniu  dziedzictwa spo­łecznego z pokolenia na pokolenie. Pierwsza funk- .cja wiąże się z prawidłową bieżącą informacją.Funkcję’; drugą spełniają one albo bezpośrednio, skłaniając ludzi  do podejmowania  określonych działań,’ altio służąc przywódcom inicjującym zor­ganizowane działanie. Funkcja trzecia polega prze­de ‚ wszystkim na – przekazywaniu historycznego obrazu danego społeczeństwa, systemu norm, war- -tości oraz mitów i wyobrażeń na własny temat.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

NIEWŁAŚCIWA INFORMACJA

Niepełność, tendencyjność lub fałszywość nadawa­nych przez środki przekazu informacji może po­ważnie zakłócić którąś z tych funkcji, a przez to ‚normalne’ funkcjonowanie społeczeństwa, prowa­dząc do zachwiania norm społecznych i wzajem­nych relacji poszczególnych jego członków. Każde naruszenie czy zachwianie zaledwie jednej z tych ‚funkcji prowadzi do zachwiania pozostałych. Nie­właściwa informacja o otaczającej rzeczywistości albo o podstawowych normach socjokulturowych powoduje podejmowanie przez jednostki nieprawi­dłowych’społecznie działań, co z kolei prowadzi do dalszego rozchwiania norm; uniemożliwiając rze­telne ‚ rozpoznanie sytuacji, równocześnie hamuje “podjęcie ‚działań, które rzeczywiście leżałyby w in­teresie społeczeństwa.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PRZEKAZ BEZPOŚREDNI

Tak jest właśnie w przypadku amerykańskiej  telewizji. Większa część informacji zawartych’ w programach telewizyjnych w Stanach Zjednoczo­nych-—dotyczy to zarówno informacji przekazywanych bezpośrednio, jak i przyswajanych w pro­cesie’incydentalnego nabywania wiedzy — rozmi­ja się z rzeczywistością i z pożądanymi społecznie normami. Mówiąc o niezgodności z rzeczywistoś­cią nie należy oczywiście jej mylić z prawami, ja­kimi rządzi się fikcja fabularna, w której dopusz­czalne’jest przedstawienie wydarzeń zmitologizo- wanych lub wręcz fantastycznych. Mity starożytne „również różniły się od potocznej rzeczywistości, którą portretowały, w ten jednakże sposób, że wy­dobywały jej sedno. Mity tworzone przez amery­kańską telewizję oparte są na najbardziej trady­cyjnych, zachowawczych elementach amerykań­skiej mitologii społecznej, dziś już nieadekwatnej do rzeczywistości, niefunkcjonalnej.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

FAŁSZYWY OBRAZ

Ów mitologiczny, fałszywy obraz rzeczywistości przekazywany przez telewizję, a brany przez tele­widzów za rzeczywistość samą, przyczynił się do kryzysu społecznego, jaki wstrząsa Stanami Zjed­noczonymi od początku lat sześćdziesiątych, i Nie miejsce tu na analizę politycznych i społecznych problemów tego kraju, na śledzenie ich źródeł w jego historii i współczesności ani wreszcie na ana­lizę świadomości społecznej i politycznej różnych warstw i klas amerykańskiego społeczeństwa. Od­notujmy tu tylko rolę środków przekazu, które były w dużej mierze katalizatorem tego kryzysu, przyspieszając go i wywierając wpływ na formy, w jakich się przejawił.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

POD WPŁYWEM PRZEMOCY

Gwałt i przemoc, które wywarły’ piętno /na współczesnym; życiu Ameryki, są tego jaskrawym przykładem.’ Statystyki mówią o ogromnych roz­miarach tego zjawiska, które mimo ‚ wszelkich przedsiębranych środków ” zaradczych wykazuje tendencję rosnącą. W. roku 1968 przestępstwa w formie gwałtownej popełniane były co 60 sekund, napad rabunkowy co 2,5 minuty, morderstwo co 43 minuty. W roku 1971 przestępstwo przy zasto­sowaniu przemocy zdarzało się co’ 39 sekund, na­pad, rabunkowy co 82 sekundy, morderstwo co 30 minut. Głośne’fakty zabójstw politycznych,-ta­kie morderstwa, jak popełnione na żonie Polańskie­go w Bel Air, rozsławione na skutek szczególnego okrucieństwa, przeradzanie się działalności, u której podstaw leży społeczny i polityczny protest prze­ciwko systemowi, w anarchię i przestępczość— stanowią wyraziste przykłady aberracji, jakiej ule­ga życie społeczne w Stanach Zjednoczonych pod wpływem etosu przemocy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

ŚRODKI PRZEKAZU A PRZESTĘPCZOŚĆ

Motyw zbrodni, gwałtu i przemocy występował w amerykańskich środkach przekazu zawsze w du­żym : natężeniu. O dziewiętnastowiecznych trady­cjach sensacyjności prasy amerykańskiej już mó­wiliśmy. Dzisiaj w poważnym dzienniku, jakim jest „New York Times”, relacje o zbrodniach zaj­mują 7 procent miejsca, ale w poczytnym, o wie­lomilionowym nakładzie dzienniku „Daily News” aż 28 procent. W 55 magazynach ilustrowanych, jakie codziennie można kupić na stoiskach z cza­sopismami, znaleziono 2524 akty przemocy, od spo- liczkowania poczynając, a na morderstwie kończąc.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.