Archive for the Anatomia telewizji w USA Category

NA NIŻSZYM POZIOMIE

Dla odbiorców o niższym poziomie wyro­bienia, w tym również dzieci, i różnica pomiędzy fikcją a rzeczywistością prezentowaną na’ekranie telewizyjnym jest zamazana. Nawet jeżeli telewi­dzowie zdają sobie sprawę z fikcyjnego charakte­ru widowiska, skłonni są traktować je jako od­wzorowywanie rzeczywistości. Film i telewizja zaj­mują, tu pozycję szczególną, ponieważ ich techni­ka pozwala na stworzenie wrażenia autentyzmu i wiarygodności.’ Zresztą,, nawet widz w .pełni świadom fikcyjnego charakteru oglądanego wido­wiska skłonny jest utożsamiać je z rzeczywisto­ścią. Tendencje takie były zawsze jedną z zasad­niczych cech odbioru utworów artystycznych.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WCHODZENIE W KONFLIKTY

B. Berelson i P. Salter w cytowanej już analizie składu etnicznego bohaterów widowisk telewizyj­nych stwierdzili, że stereotypy te wywierają wpływ na tych widzów, którzy są już uprzedze­ni do „mniejszości etnicznych”, zwłaszcza jeżeli nie mieli okazji do osobistych kontaktów z nimi. Stereotypy dostrzeżone w środkach ; przekazu są przez takich odbiorców traktowane jako dowód, że ich uprzedzenia były uzasadnione, że Murzyni są leniwi i głupi, Żydzi chytrzy, Irlandczycy za­bobonni, Włosi skłonni do wchodzenia w konflik­ty z prawem itp. Spostrzeżenia te potwierdzają inni autorzy, któ­rzy > również zaobserwowali, że siła – oddziaływa­nia telewizyjnych przedstawień jest tym większa, im mniej rzeczywistej. wiedzy na dany temat po­siadają odbiorcy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

BRAK OSOBISTYCH DOŚWIADCZEŃ

  • Nie  mając-żadnych osobistych doświadczeń, z którymi mogliby porównać’ obraz telewizyjny, skłaniają się do przyjmowania go za rzeczywistość i włączania do swojego zespołu po­jęć, wiadomości, wartości i postaw. W swoich opi- ; niach na temat życia rodzinnego, szczęścia, jakie przynosi małżeństwo itp., starsze dzieci oglądają­ce stale telewizję nie różniły się od swoich rówieśników pozbawionych telewizji, ‚ ponifeważ: doświad­czenia własne wyniesione z. domu są najważniej­szym czynnikiem modelującym ich poglądy na ten temat.  Jednakże już opinie na temat miłości i ży­cia seksualnego. w świecie dorosłych różniły sią diametralnie, ponieważ ta sfera życia ukryta jest przed ‚ oczami dzieci, telewizyjne przedstawienia były więc dla nich głównym źródłem wiedzy.
Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WPŁYW PRZEDSTAWIEŃ EKRANOWYCH

Dzie­ci oglądające telewizję przyjmowały za rzeczywis­tość dosyć ekstremalne formy — a więc brutalne, obsesyjne, przypadkowe — w jakich oglądały mi­łość na ekranie, i tym mocniej je przyswajały, im mniej miały okazji do skonfrontowania ich z rze­czywistością.Wpływ przedstawień ekranowych na modyfika­cję .postaw dotyczących seksu ukazany został w eksperymencie K. Waltersa, w’którym studenci pierwszego roku studiów obejrzeli sfilmowaną sekwencję aktów w erotycznie pobudzających po­zach. Połowa badanych obejrzała wersję, w której poruszająca się po ekranie plamka świetlna, bę­dąca (o czym zostali poinformowani) rejestracją ruchów oka poprzedniego widza — wskazywała przeważnie na tło i na twarze modeli.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PLAMKA ŚWIETLNA

W wersji drugiej plamka świetlna,’ czyli oko poprzedniego widza,: spoczywała większość czasu na piersiach i genitaliach modeli. Później badani obejrzeli po­dobną sekwencję półpornograficznych zdjęć,. ale tym razem umieszczone na ich głowach aparaty rejestrowały ich własne : ruchy , gałek ocznych. Członkowie drugiej grupy o wiele częściej i dłużej patrzyli na genitalia niż pierwsza grupa. I jedni, i drudzy przyjmowali ślad oka poprzedniego wi­dza za normę zachowania się w tych sprawach. H. Himmelweit badała praktyczny wpływ, jaki wywiera na widzów obraz struktury zawodowej eksponującej bardziej zawody związane z wyż­szym’szczeblem drabiny społecznej i przynoszące wyższe dochody.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WYSOKIE MIEJSCE

Szczególnie wysokie- miejsce w ankietach zajęły zawody,- w których, władza polega na komenderowaniu ludźmi i wy-, dawaniu im poleceń. Taką bowiem formę .władzy; przede wszystkim pokazuje telewizja powodując: tym samym, że otacza ją większy blask niż wła-i dzę potężniejszą,. na . przykład —- realizującą; się. w fakcie składania podpisów ; na dokumencie.; U dzieci i ludzi młodych ta • hierarchia wartości przybierała postać osobistych ambicji i planów. Życiowych.Związek pomiędzy ilością czasu spędzonego przed: telewizorem a dojrzałością społeczną,, wyrażającą, się między innymi w postaci umiejętności zrezygnowania.z doraźnej,przyjemności czy satys-j fakcji dla osiągnięcia w nieco dalszej perspektyw wie jakiegoś ważniejszego życiowo celu,- przebada-, li W. Schramm, J. Lyle i’E. Parker.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

UCZNIOWIE SZKÓŁ

Badając uczniów dziesiątych, klas szkoły, w Denver stwierdzili oni, że związek ten jest odwrotnie proporcjonalnym Na pytanie, czy zgadzają się z twierdzeniem:. „Na j-. lepiej jest cieszyć się dniem dzisiejszym i nie my-r śleć o jutrze” — przecząco odpowiedziało 83 pro­cent uczniów z tych, ? co ;.w, niewielkim. stopniu oglądali telewizję, a za to dużo czytali, a tylko 43 procent uczniów o.zainteresowaniach.odwrotu nych. Z twierdzeniami: „Ażeby być, szczęśliwym,- trzeba zawczasu planować”, i „Warto> pracować: ciężko dzisiaj, aby żyć przyjemnie jutro” — zgo­dziło się odpowiednio 58 procent, i 56 procent ucz­niów przedkładających -‚ czytanie i nad. telewizję, a tylko 36 procent i 40 procent uczniów o gustach przeciwnych. Uczniowie, którzy, czytali.i oglądali telewizję w równie małym lub w \ równie; wyso^, kim stopniu, dawali odpowiedzi pośrednie.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

NIEDOJRZAŁE SPOŁECZNIE POSTAWY

Bada­nia te nie udawadniają bynajmniej,- że to telewizja jest głównym źródłem owych niedojrzałych społecznie postaw. Przeciwnie, autorzy uważają,’ że ilość czasu poświęconego telewizji lub książce wypływa z wrodzonej lub nabytej uprzednio po­stawy, to znaczy że telewizję oglądać będą w więk­szym stopniu ludzie szukający przyjemności do­raźnych, książka zaś jako element wykształcenia i prestiżu przyciągnie ludzi bardziej myślących 0    przyszłości. Jeżeli treści programowe telewizji zawierać będą przewagę elementów eskapistycz- nych, powstanie rodzaj błędnego koła, ponieważ potęgowane będą skłonności tych, którzy i tak je posiadają.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

KSZTAŁTOWANIE POGLĄDÓW

Kształtowanie wszelkich poglądów i postaw ży­ciowych jest podstawowym czynnikiem w procesie socjalizacji Na zasady, które będą służyły dziecku przez całe życie,’ składały się   od niepamiętnych czasów ustne nauki wygłaszane przez rodziców oraz obserwacja życia rodziców i innych dorosłych członków społeczności, wiedza wynoszona ze szko­ły, a także wytwory kultury, jak baśnie, legendy, opowieści, pieśni, książki, graficzne przedstawienia rzeczywistości. Przygotowanie dzieci do dorosłego życia w społeczeństwie obejmowało zawsze zarów­no – nauczanie ich umiejętności życiowych, takich jak uprawa roli czy myślistwo, jak i wierzeń oraz pojęć o systemie wartości/ norm, hierarchii-celów działania, obowiązujących w danym społeczeństwie stanowiących jego kościec.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.