Archive for the Anatomia telewizji w USA Category

GŁÓWNY ADRESAT PROGRAMU

Na tej za­sadzie oparty został jeden z najpopularniejszych programów dziecięcych w amerykańskiej telewi­zji — Sesame Street (Ulica Sezamowa) realizowa­ny przez telewizję oświatową w Nowym Jorku. Głównym adresatem tego programu są dzieci w Wieku przedszkolnym pochodzące z wielkomiej­skich gett zamieszkałych przez biedną, przeważnie kolorową ludność, ale w praktyce ogląda go pra­wie cała widownia dziecięca. Program ten’ma na celu wyrównanie startu dzieci z warstw upośle* dzonych poprzez nauczanie je tego; co dzieci z in­nych środowisk wynoszą z domu: alfabetu, umie­jętności liczenia,  odczytywania czasu . z zegara; Zasad ruchu; drogowego, podstawowej- wiedzy otaczającym świecie, pewnej ilości pojęć ab­strakcyjnych, związków przyczynowo-skutkowych itp.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

ATRAKCYJNE WIDOWISKO

Jest to widowisko ;z aktorami; kukiełkami animowanymi wstawkami filmowymi; pełne ru­chu,” tempa i dowcipu. Brytyjska BBC pragnąc przełamać zakorzeniony w świadomości  Anglików — i przechodzący na dzieci.— etnocentryzm, nadała serię programów o życiu w innych krajach. Po obejrzeniu tego programu dzieci wykaza­ły większe zainteresowanie obcymi krajami i w tes­tach badających opinie na. temat innych narodo­wości . dawały więcej stwierdzeń obiektywnych. S. Kraus stwierdził, że sam fakt oglądania fil­mów, w których obok białych występują Murzyni, korzystnie oddziałuje na poglądy uczniów,’ którzy najczęściej nie mieli nigdy osobistych kontaktów z czarnymi.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PREZENTOWANE GRUPY

I. odwrotnie, prezentowanie grup na­rodowych lub zawodowych w sposób tendencyjny prowadzi do tendencyjnych sądów generalizują­cych.  W jednym z amerykańskich eksperymentów dzieci zapoznały się z przygodami kierowcy tak­sówki. W każdym z odcinków serii między pasa­żerem a kierowcą wynikała . sprzeczka, z której kierowca wychodził zwycięsko dzięki brutalnej agresywności bądź też — w odmiennym wa­riancie — konflikt rozwiązywany był w sposób pokojowy i konstruktywny. Następnie dzieciom przedstawiono różne notatki gazetowe, każąc im odpowiedzieć, jak zakończyły się ich zdaniem opi­sane w gazecie wydarzenia. Do eksperymentu wy­brano tylko te dzieci, które zdawały sobie jedno- . znacznie sprawę, że gazeta przynosi wiadomości prawdziwe.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZANIE

Jedna z przedstawionych notatek do­tyczyła sprzeczki między, pasażerem a kierowcą taksówki Mimo że w miejscowości, w której mie­szkały, kierowcy taksówek byli uprzejmi i grzecz­ni, a więc nie mogły one mieć żadnych własnych negatywnych doświadczeń ani nie mogły słyszeć o    nich od starszych,’50 procent dzieci zakończyło opisane w gazecie wydarzenie sceną agresywnego zachowania się kierowcy, a tylko 33 procent za­kładało, że wydarzenie opisane w gazecie zakoń­czyło się w sposób pokojowy. Dzieci, którym przedstawiono serial z zakończeniami konstruk­tywnymi, w dwóch trzecich wypadków zakładały konstruktywne rozwiązanie, a tylko jedna trzecia skłaniała się 1 ku przypuszczeniu; żeów prawdzi­wy kierowca z gazety dopuścił się agresji, i to typu pośredniego.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

OPARTE NA FILMACH

I chociaż dzieci były świadome, że audycja jest fikcyjna, a. notatka w gazecie prawdziwa, do oceny rzeczywistości wykorzysty­wały uogólnienia materiału fabularnego. Badania – oparte na filmach traktowanych przez dzieci jako rozrywka wykazy wały/że czerpały one z nich wzory postaw i poglądów. Na film — The Birth of a Nation (Narodziny narodu) Grif- fitha, pokazujący wojnę secesyjną’ i powstanie Ku-Klux-Klanu, objęci badaniami widzowie zare­agowali wzrostem negatywnych postaw wobec Murzynów. Na zachodzie bez zmian , umocniło przekonania, pacyfistyczne, a filmż Penael Code (Kodeks Karny) wzmógł krytyczne poglądy na te­mat obowiązującego  systemu karnego.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

DZIECI ZAPAMIĘTUJĄ

Półtora roku później, gdy młodzież tę przebadano ponow­nie, stwierdzono, że nabyte w-ten sposób poglądy utrwaliły się. Dzieci czerpią prawdopodobnie z fil­mów tyle samo wiedzy na temat zjawisk życio­wych i wartości co dorośli., Dorośli jednak mogą skonfrontować oglądane fakty z własnym życiem, doświadczeniem i z ‚ doświadczeniem – innych do­rosłych, dzieci natomiast magazynują pierwsze do­świadczenia, z których tworzą swoje własne kom­pasy, mające prowadzić je przez życie.Badania’ przeprowadzone . na materiale filmo­wym wskazują, że dzieci zapamiętują nie tylko fabułę, postaci, dialogi i sceny, które wywarły na nich wrażenie, ale także ogólne informacje o świe- cie i otaczającej je rzeczywistości, na przykład po­jawiające się w filmie informacje typu historycz­nego, geograficznego, technicznego, a wreszcie etycznego.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

TRWAŁE FAKTY

Fakty te włączają następnie trwale do swojego bagażu wiedzy i własnego systemu pojęć oraz wartości. Kontrolne testy, jakim je poddano, po upływie trzech miesięcy wykazały, że zapa­miętały 90 procent tych informacji, które potrafi­ły wymienić na drugi dzień po obejrzeniu filmu. Dziecko wówczas zapamiętuje szczególnie wiele faktów dotyczących postępowania, wyglądu i spo­sobu bycia bohatera, gdy w jego odczuciu bohater ten jest podobny do niego samego lub uosabia ro­dzaj osoby, jaką chciałoby. zostać w przyszło­ści. Tak. więc świadomie lub nieświadomie zapa­miętuje , ono pewne wskazówki dotyczące postę­powania w sytuacjach, w. jakich w przyszłości spodziewa się znaleźć — poczynając od tego, ja­ką sukienkę włożyć na randkę, kończąc na spra­wach studiów, pracy i innych.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

IDENTYFIKACJA Z POSTACIAMI

Identyfikacja z postaciami ekranowymi wywiera szczególny wpływ na zapamiętywanie informacji mających w przyszłości modelować postępowanie widza. Za pomocą aparatury rejestrującej ruchy oczu widza i pozwalającej ustalić, na jakim szcze­góle ekranowego obrazu spoczywa w danym mo­mencie jego wzrok, ustalono, że w trakcie ro­mantycznej sceny  rozgrywającej się między bo­haterem i bohaterką wzrok mężczyzny częściej spoczywał na aktorze, a wzrok kobiety na; aktor­ce. Z punktu widzenia zainteresowań erotycznych powinno być na odwrót — okazuje się jednak, że każdy widz przygląda się.— i identyfikuje z bo­haterem, w którego sytuacji mógłby się znaleźć; chłopcy zapamiętują z ekranu więcej scen o cha­rakterze agresywnym, a dziewczęta o romantycz­nym.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI

W sumie i chłopcy, i dziewczęta zapamiętują o   wiele .więcej scen, w-których główną , rolę od­grywają bohaterowie identycznej płci, a więc chłopcy zapamiętują, raczej te czyny agresywne, które popełnia mężczyzna, natomiast dziewczęta zapamiętują przede wszystkim czyny romantycz­ne, w których bohaterką jest kobieta. Incydentalne nabywanie wiedzy odbywa się w odniesieniu do całości treści dostarczanych przez środki przekazu, niezależnie od tego, czy są to fakty autentyczne czy też fikcja fabularna,a także niezależnie od intencji autorów komuni­katów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.