Archive for the Anatomia telewizji w USA Category

W DZIEDZINIE PERSWAZJI

W zasadzie w dziedzinie perswazji stanowisko większości ma efekt magnetyczny;- każda kampania wyborcza stara się więc sugero­wać, że dany kandydat ma już poparcie większo-, ści wyborców, a reklama eksponuje tylko „wio­dącą” rolę, jaką ma na rynku dany produkt. Re-; klamy papierosów, gumy do żucia: czy. napojów bezalkoholowych pokazują grupy ludzi palących, pijących i żujących, w > ten sposób starając się stworzyć wrażenie istnienia obowiązującego oby­czaju, z którego nie wypada się wyłamać. „Bądź towarzyski, napij się Pepsi” — głosi slogan Pepsi-coli.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

REKLAMA PROSZKU

Reklama proszku do prania pokazuje grupę bawiących się razem dzieci w lśniących,, bielą ubrankach, obok nich stoi dziecko w_ ubranku przyszarzałym: „Jego matka jeszcze . nie < używa proszku takiego-a-takiego”,. głosi ; reklama. Co­dzienną praktyką amerykańskiej telewizji jest uzupełnianie wybuchami śmiechu z fonoteki nie tylko programów estradowych, gdzie pozory au- I* tentyzmu stwarza obecność publiczności w studio, ale także filmów komediowych, które w ewident­ny sposób nie były realizowane w obecności wi­dzów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PRZEDSTAWIENIE PRZEKAZU

Przekaz przedstawiony w ten sposób, że wydaje się zgodny z normami kulturo­wymi grupy czy-społeczeństwa jako całości, ma większą siłę przekonywania. Jednostka postawiona przed zjawiskiem, które jest jej nie znane, które­go nie potrafi zinterpretować i wobec którego nie wie, jak się zachować, szukać będzie zawsze defi­nicji właściwego  zachowania w danej sytuacji z punktu widzenia grupy. Pojawienie się telewizji stworzyło nową sytuację. Właściwie sformułowany przekaz oszczędzi jednostce szukania, przedstawia­jąc pozory gotowych • wzorów zachowania i po­staw. Jeżeli z kolei będzie ona miała mało okazji do zweryfikowania skuteczności tych wzorów w kontaktach interpersonalnych, gdy na przykład, znacznie więcej czasu będzie spędzać przed tele­wizorem niż w towarzystwie członków grupy, a zwłaszcza jeżeli większość członków grupy prze­de wszystkim będzie korzystać z wzorów lansowa­nych przez telewizję, te ostatnie mogą zdominować normy grupowe.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

BADANIA PROCESÓW

Po pierwsze, ponieważ odbiorcy ‚ich są wówczas’pozbawieni stałego gruntu kulturowych i społecznych punk­tów odniesienia. Po drugie, gdy normy społeczne nie istnieją, lecz są płynne,’treści-przekazywane przez środki masowego przekazu docierają do od­biorców w znacznie bardziej bezpośredni sposób, nie przefiltrowane przez rzeczone czynniki pośred­niczące.Badania procesów masowej komunikacji ‘ w Sta­nach Zjednoczonych koncentrowały się w pierw­szym okresie’przede .wszystkim na analizie możli­wości środków przekazu w dziedzinie perswazji. Praktycznymi wynikami tych badań zaintereso­wane były przedsiębiorstwa reklamy handlowej oraz ośrodki propagandy politycznej. Dosyć wcze­śnie zauważono, że’wpływ komunikatów nadawa­nych za pośrednictwem środków przekazu nie za­wsze odpowiada pierwotnym zamierzeniom ich autorów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

REAKCJA ODBIORCY

Odbiorcy reagują oczywiście na przeka­zywane im informacje i stosowane bodźce, jednak ich’ postawy; poglądy i działania kształtują się niezależnie od nich, niekiedy nawet wbrew nim. Wpływ, jaki wywarła wielkonakładowa prasa oraz kino na proces wytwarzania się w masach nowych imigrantów społecznego consensusu, był zaobserwowany dosyć wcześnie. Szczególnie wy­raźny był wpływ kina: filmy historyczne, jak we­stern czy współczesne filmy obyczajowe,’ dostar­czały widzom nie tylko informacji na temat tra­dycji i:współczesności kraju,-do którego przybyli, ale również- bezpośrednich wzorów” zachowania się, ubierania, wysławiania.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

UDZIAŁ TELEWIZJI

Innymi słowy, telewizja wywarła głęboki wpływ na to,: co nazy­wamy procesem socjalizacji, a co jest procesem, poprzez który członkowie naszego gatunku stają się ludźmi” — powiedział George Gerbner, dziekan Anńeberg School of Journalism, zezna jąc ‘ przed kongresową Komisją do Spraw Badania Przemocy i Gwałtu.  Podobnym przeświadczeniom dają wy­raź wszyscy niemal badacze wpływu telewizji na życie społeczeństwa amerykańskiego. Udziału telewizji w życiu Amerykanów nie da się z niczym porównać. Nasycenie społeczeństwa telewizją osiągnęło rekordowe rozmiary.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

CZAS PRZED TELEWIZOREM

Odbior­niki telewizyjne posiada  96 procent spośród 65 milionów gospodarstw domowych, przy czym liczba gospodarstw posiadających 2 lub więcej od­biorników wzrosła z 22 procent w roku 1965’do 37 procent w roku 1972. Przeciętny dorosły widz spędza codziennie przed telewizorem 2 godziny 45 minut. Dzieci w wieku’6—12 lat oglądają pro­gram 2 ‚ do ’ 2 i pół godziny dziennie, w wieku 12—14 lat — ponad’3 godziny; później wskaźnik nieco się zmniejsza; aby przy wieku 17 lat osiąg­nąć liczbę 2 i pół godziny. W czasie weekendów czas oglądania telewizji przez dzieci przedłuża się o    30 minut do godziny. Spośród dorosłych widzów, którzy  zasiada ją w typowy dzień przed telewizo­rem, 66 procent spędza przy nim około 3 i pół go­dziny.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

ZASPOKAJANIE LICZNYCH POTRZEB

Będąc źródłem rozrywki i informacji, telewizja zaspokaja również liczne potrzeby emocjonalne swoich widzów. „Opery mydlane” stwarzają swym odbiorczyniom okazję do rozładowania psychicz­nych napięć poprzez „wypłakanie się” lub dostar­czają pociechy, ponieważ „inni ludzie także mają kłopoty, które zawsze jakoś się rozwiązują”. Dla osób samotnych telewizja bywa często substytu­tem kontaktów międzyludzkich. W rodzinach, w których są małe dzieci, telewizja pełni z reguły rolę „niani”dzieci oglądające telewizję nie absorbują- rodziców i pozwalają im na chwilę.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

DLA WIDOWNI DZIECIĘCEJ

W związku z tym w wielu rodzinach rodzice sami zachęcają dzieci do oglądania programu już od najmłodszych lat. Dla widowni dziecięcej telewizja jest najwięk­szym źródłem wiedzy i informacji. W. Schramm, J. Lyle i E. Parker zwracają uwagę, że przeważa­jąca’część wiedzy wynoszonej przez dziecko z te­lewizji przyswajana jest w procesie incydentalne­go nabywania wiedzy. Dzieci poszukują w tele­wizji przede wszystkim rozrywki, zaspokojenia potrzeby fantazji, zarazem jednak ; otrzymują ogromną porcję wiedzy o świede. Najlepszą drogę dotarcia, do młodego widza stanowi więc nasycenie programów zaspokajających owe potrzeby elemen­tami poznawczymi i wychowawczymi.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.